Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TricoloreNL
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten.

Deze Algemene Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, webbased orders, e-mail orders, (contractuele) verhoudingen, TricoloreNL enerzijds en de wederpartij, relaties, klanten, gebruikers, deelnemers enzovoort anderzijds.

1. Inleiding voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop of verkoop tussen TricoloreNL en de opdrachtgever. Voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door TricoloreNL. Alle aanbiedingen en offertes van TricoloreNL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Koper wordt geacht bij bestelling bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden van TricoloreNL. Onze artikelen zijn merendeels originele onderdelen, de opgegeven originele nummers van niet originele onderdelen zijn uitsluitend bestemd ter vergelijking.

2. Offertes en prijzen
Alle prijsopgaven en aanbiedingen, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld zijn onzerzijds steeds vrijblijvend, tenzij anders is bepaald, vrijblijvend voor wat betreft levertermijn en prijs. Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW tenzij anders vermeld en gelden 'af magazijn' te Rotterdam. Door het publiceren van een nieuwe prijslijst zijn alle voorgaande prijzen vervallen. De prijslijsten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Speciaal bestelde delen kunnen een afwijkende prijs hebben ten opzichte van uit voorraad geleverde artikelen. Dit zal in overleg met de opdrachtgever worden afgestemd, voordat de bestelling wordt doorgevoerd. Kennelijke vergissingen van prijzen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afbeeldingen dienen slechts tot aanduiding van de producten. Deze kunnen in onderdelen afwijken. TricoloreNL is niet aansprakelijk voor afwijkingen, druk- en schrijffouten. De geldigheidsduur van een prijsofferte is 14 dagen, tenzij het een actie betreft en deze binnen de geldende 14 dagen verloopt. Bij bestellingen boven de € 200,00 vragen wij een vooruitbetaling van tenminste 20% van het totale aankoopbedrag. Dit geldt ook voor speciaal bestelde artikelen onderdelen welke specifiek voor uw voertuig worden besteld, geleverd of gefabriceerd.
Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is TricoloreNL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. TricoloreNL maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. In overleg met opdrachtgever zal dan bepaald worden of een bestelling zal worden geannuleerd of worden doorgezet.

3. Overeenkomsten
De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door TricoloreNL van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van TricoloreNL (bijvoorbeeld per fax, website of e-mail), als uit het feit dat TricoloreNL uitvoering geeft aan de overeenkomst door mondelinge toestemming (bijvoorbeeld telefonisch).

 4. Leveringstermijn
De door ons toegezegde leveringstermijnen zijn slechts een streef tijd en is daarom niet bindend.
Bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door fabrikant, de posterijen of de koeriersdiensten, kan de klant geen rechten jegens TricoloreNL doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is TricoloreNL daarom niet aansprakelijk. Opdrachtgever heeft de keuze tussen het afhalen van de producten aan het magazijn van TricoloreNL te Rotterdam of het laten bezorgen c.q. verzenden van de producten. Alle leveringen worden geleverd vanuit het magazijn van TricoloreNL. De kosten voor het laten bezorgen c.q. verzenden van de producten zijn niet in de prijzen inbegrepen. Zendingen met een waarde van minimaal € 450,- bruto (incl. BTW) worden vrij van transportkosten geleverd, mits deze binnen de maatvoering van de pakketdienst valt. Wanneer het volume te groot is voor verzending met de pakketdienst zullen de verzendkosten wel worden doorberekend. Verzendkosten bij foutieve bestelling worden niet gecrediteerd.
Levering, door middel van verzending c.q. bezorging, geschiedt aan het door de opdrachtgever aan te geven adres. TricoloreNL behoudt zich het recht om bestelde producten in deelleveringen te leveren c.q. te annuleren zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding aan koper gehouden te zijn.
Producten worden door TricoloreNL zorgvuldig beschermt tegen mogelijke beschadiging tijdens verzending. Echter mocht er onverhoopt toch schade ontstaan door verzending van producten zijn deze voor risico van de opdrachtgever.

5. Betalingsvoorwaarden
Betalingen van bestellingen die worden afgehaald dienen direct te worden voldaan, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen. Dit kan contant of per pin betaling. Verzending geschied onder rembours of vooruitbetaling (bankoverboeking / Ideal / paypal), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betalingen die niet contant zijn voldaan, doordat (schriftelijk) anders overeen is gekomen, dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Indien een afnemer zijn factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij reeds in gebreke door het enkel verstrijken der betalingstermijn en zijn wij reeds gerechtigd vanaf 14 dagen na factuurdatum over het nog onbetaald zijn deel van de vordering een rente te berekenen ad 5% per maand of gedeelte daarvan. Alle producten blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is voldaan. Alle kosten, welke wij moeten maken wegens wanbetaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn ten laste van de opdrachtgever en zulks met een minimum van € 25,00.

6. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de onvoorziene situaties, zoals bijvoorbeeld brand, ernstige systeemstoringen, storingen bij leveranciers, producten die door de leverancier beschadigd worden aangeleverd. TricoloreNL heeft in geval van overmacht de keus de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

7.Opschorting en ontbinding
Indien opdrachtgever nalatig is met de betaling van een opeisbare vordering, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval van overlijden van de opdrachtgever, worden de vorderingen van TricoloreNL ineens opeisbaar en heeft TricoloreNL het recht nog niet uitgevoerde orders/offertes, hetzij geheel, hetzij ten dele te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Retouren
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd, indien vooraf onze instemming is gevraagd. De retourzendingen en garantiebeoordelingen, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden. Retour ontvangen producten worden alleen geaccepteerd met kopie van de factuur en binnen 8 dagen na factuurdatum, mits onbeschadigd en in originele verpakking.
Elektronische artikelen worden nooit retour genomen. Op producten die aan ons worden geretourneerd zal standaard 5% behandelingskosten in rekening worden gebracht. Wij verzoeken u de producten eerst bij de auto te controleren voordat wordt overgegaan tot monteren of behandelen. Behandelde producten kunnen niet retour worden genomen. Producten die speciaal voor de opdrachtgever zijn besteld bij de leverancier, worden niet retourgenomen. TricoloreNL behoudt zich te allen tijde het recht voor om de creditering van retourgoederen te weigeren.

9. Garantie
Reclames ontvangen wij gaarne binnen twee dagen na ontvangst van de producten. Indien deze ons niet binnen acht dagen na factuurdatum hebben bereikt, kunnen wij deze niet meer aanvaarden.
Onze garantie beperkt zich tot hetgeen ons door onze leveranciers wordt vergoed. Blijft beperkt tot het gratis leveren van onderdelen welke fabrieksfouten vertonen. Defecten, welke op andere wijze dan normaal ontstaan zijn, vallen buiten de garantie. Wij garanderen geen goederen waaraan herstellingen en/of veranderingen zijn aangebracht. Behoudens de garantie, rust noch op ons, noch op onze leveranciers enige aansprakelijkheid tegenover de koper. Wij zullen nimmer tot enige vergoeding worden gehouden van schade en/of kosten welke voor de koper en/of derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de levering en/of gebruik van het gekochte; de koper is gehouden zowel ons als onze leveranciers te vrijwaren voor alle vorderingen te dezer zake van derden. Niet voor vergoeding door TricoloreNL komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan. Alle geschillen die voortvloeien tussen TricoloreNL en opdrachtgever zullen in eerste aanleg uitsluitend berecht worden door een bevoegd rechter volgens het Nederlands recht.

10. Auteursrechten – Handelsmerken
Alle ten behoefe van een bestelling, prijsopgave o.i.d. door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen of andere documentatie blijven ons eigendom. Het is de koper verboden, zonder schriftelijk toestemming, deze bescheiden aan derden te overhandigen of te tonen. Evenmin mogen de door TricoloreNL geleverde producten door de koper op tentoonstellingen of beurzen geexposeerd, tenzij wij daar schriftelijk toestemming voor hebben verleend. De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door TricoloreNL of de leverancier van TricoloreNL op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
Foto’s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van TricoloreNL en/of  van de leveranciers van TricoloreNL mogen geen enkele wijze gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijk toestemming van TricoloreNL.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met TricoloreNL:
Internet :                www.TricoloreNL.nl
Email :                   info@tricolorenl.nl